International Translation Day 2016

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ENGLISH

INTERNATIONAL TRANSLATION DAY 2016

Translation and Interpreting: Connecting Worlds

International Translation Day (ITD) was launched in 1953 by the International Federation of Translators. It is celebrated worldwide every year on 30 September, the feast day of St Jerome, who is the patron saint of translators. The day presents an opportunity for paying tribute to the work of translators, terminologists, interpreters and language practitioners in general who endeavour to make the world a slightly smaller place by breaking down language barriers and allowing great literature to be enjoyed far more widely. Dedicated events, seminars, workshops, conferences and symposiums are held across the world to celebrate ITD.

The day itself coincides with the feast day of St. Jerome, a Christian scholar and priest who was the first person to translate the Bible into Latin from the original Hebrew, making it accessible to a far wider audience.

The International Federation of Translators, of which South Africa is a member, announces a theme for every year's celebrations, and this year's theme is “Translation and Interpreting: Connecting Worlds”.

 

On 30 September 2016, the actual day, the DAC will host an event that will be graced by translators/interpreters from different genres and platforms who will share their valuable experiences of on how the theme translates into their daily operations, including insight into training for the profession. In attendance will be language practitioners from the different sphered of government.

ISINDEBELE

ILANGA LEENTJHABATJHABA LOKUTJHUGULULA 2016

Ukutjhugulula nokuRhumutjha: Kuhlanganisa amaPhasi

Ilanga leentjhabatjhaba lokuTjhugulula (ITD) lahlonywa ngo- 1953 yiFederetjheni yabaTjhugululi yeenTjhabatjhaba. Ligidingwa ephasini loke unyaka nonyaka ngomhlaka 30 kuKhukhulamungu, ilanga lomnyanya ka- St Jerome, omsekeli ocwengileko wabatjhugululi. Ilanga leli linikela ithuba lokuhlonipha umsebenzi wabatjhugululi, abatlamimagama, abarhumutjhi nabasebenzi ngelimi ngokupheleleko abazama ukwenza iphasi indawo encani ngokukghedlha iinqabo zelimi nokuvumela imitlolo emihle kobana ithatjelwe ngokudephileko. Iminyanya, amasemina, iimfundobandulo, amakhonferensi namasimphoziyamu abanjwa ephasini loke ukugidinga i-  ITD.

Ilanga leli ngokwalo lithomana nelanga lomnyanya ka- St. Jerome, isifundiswa seKholwa nomfundisi owaba mumuntu wokuthoma ukutjhugululela iBhayibheli kusi- Latin ukusuka kusiHebheru, wayenza bona itholakale ebantwini abanengi.

Ihlangano yeenTjhabatjhaba yabaTjhugululi, iSewula Afrika elilunga layo imemezela ummongo womgidingo wonyaka nonyaka begodu ummongo wonyaka lo uthi 'UkuTjhugulula nokuRhumutjha: Kuhlanganisa amaPhasi'.

Ngomhlaka 30 kuKhukhulamungu 2016, okulilanga laka- St Jerome, i-  DAC izokubamba umnyanya ozokuhlonitjhwa  batjhugululi nabarhumutjhi beengaba namaplatfomu ahlukileko abazokwabelana ngelemuko labo lendlela ummongo lo uhlathulula ngayo imisebenzi yabo yangamalanga, ukufaka hlangana nelimuko lokubandulelwa umsebenzi lo. Iinsebenzi zelimi zayo yoke imikhakha ehlukileko karhulumende zizowukhambela.

ISIXHOSA

USUKU LOGUQULO LWEHLABATHI LUKA-2016

UGuqulo noToliko: UkuDibanisa iHlabathi

USuku loGuqulo lllweHlabathi (International Translation Day) (ITD) laziswa ngowe-1953 nguMbutho wabaGuquli weHlabathi. Lubhiyozelwa kwihlabathi lonke nyaka ngamnye ngowama-30 Septemba, usuku lomsitho ka-St Jerome, ongumxhasi wabaguquli.  Olu suku lunika ithuba lokothulela umnqwazi umsebenzi wabaguquli, abasebenzi ngesigama, iitoliki kunye nabasebenzi ngeelwimi jikelele abazama ukwenza ihlabathi libe yindawo encinane ngokususa imiqobo kwiilwimi kwaye besenza ukuba uncwadi olukhulu lonwatyelwe ngokubanzi.  Imisitho enikelweyo, iisemina, iintlanganiso zeengxoxo, iinkomfa kunye neentlanganiso zokuxoxa zibanjwa kwihlabathi jikelele ukubhiyozela i-ITD.

Usuku ngokwalo lwenzeka ngosuku olunye nosuku lomsitho we-St. Jerome, umfundi ongumKristu kunye nomfundisi owaba ngumntu wokuqala ukuguqulela iBhayibhile kwisiLatini eyisa kwisiHebhere eyayingaso kuqala, esenza ukuba ifikelele kubantu abaninzi. 

UMbutho weHlabathi wabaGuquli, lowo uMzantsi Afrika ulilungu lawo, ubhengeza umxholo wemibhiyozo nyaka ngamnye, kwaye umxholo walo nyaka ngulo 'uGuqulo noToliko: UkuDibanisa iHlabathi".

Ngowama-30 Septemba 2016, usuku luka St Jerome, i-  i-DAC iza kusingatha umsitho oza kuzinyaswa ngabaguquli neetoliki  ezivela kwiinkalo kunye nakumaqonga  awohlukeneyo abaza kwabelana ngamava abo axabisekileyo  okuba umxholo uguqulelwa njani kwimisebenzi yemihla ngemihla, kuquka nokujongwa koqeqesho kumsebenzi lo. Abasebenzi kwiilwimi abavela kumacandelo awohlukeneyo karhulumente baza kuza.

ISIZULU

USUKU LOMHLABA LABAHUMUSHI LONYAK WE-2016

Ukuhumusha Nokutolika: Ukuxhumanisa Amazwe Omhlaba

 

USuku Lomhlaba Labahumushi (i-ITD) lethulwa okokuqala ngonyaka we-1953 yiNhlangano Yabahumushi Yamazwe Omhlaba. USuku Lomhlaba Labahumushi lugujwa minyaka yonke mhla zingama-30 Sephtemba, okungusuku lomcimbi ka-St Jerome, owabe engusanta osekela abahumushi. Lolu suku lwethula ithuba lokuhlonipha umsebenzi wabahumushi, abaqambimagama, abahumushi kanye nabanye abasebenzi bezilimi jikelele abazama ngamandla ukwenza umhlaba indawo encanyana ngokuqeda izingqinamba kwezezilimi futhi nokwenza imibhalo emihle ukuba ijatshulelwe ngokusabalele. Imicimbi, amasemina, imihlangano yokucobelelana ngolwazi, izinkomfa kanye nezingxonxiswano eziqondene nalokhu zibanjwa emhlabeni wonke ukugubha i-ITD.

Lolu suku lwenzeka ngosuku olulodwa nelo mkhosi ka-St Jerome, owabe engumfundi wamakhrestu kanye nomfundisi owaba ngumuntu wokuqala ukuba ahumushele iBhayibheli kusiLathini elisusela kusiHebheru, walenza lafinyeleleka kuzithameli eziningi.

INhlangano Yamazwe Omhlaba Yabahumushi, iNingizimu Afrika eyilungu layo, yethula indikimba yemicimbi unyaka nonyaka, futhi indikimba yalo nyaka ithi "Ukuhumusha Nokutolika: Ukuxhumanisa Amazwe Omhlaba".

Mhla zingama-30 Sephtemba 2016, uSuku luka-St Jerome, i-DAC izosingatha umcimbi ozobe uhanjelwe abahumushi notoliki abavela kuzinkundla nezizinda ezahlukene abazobe babelana ngolwazi olubalulekile ngokuthi ingabe le ndikimba iguqulelwa kanjani emisebenzini yabo yansuku zonke, kubandakanya nemibono ngokuqeqeshelwa lo msebenzi. Abasebenzi ngezilimi abavela emikhakheni ehlukene kahulumeni bazobe bewuhambela.

 

SEPEDI

LETŠATŠI LA BODITŠHABATŠHABA LA PHETOLELO 2016

Phetolelo le Tlhathollo:  Di kgokaganya Mafase

Letšatši la Boditšhabatšhaba la Phetolelo (ITD) le thakgotšwe ke Federeišene ya Boditšhabatšhaba ya Bafetoledi ka 1953. Le ketekwa lefase ka bophara ngwaga wo mongwe le wo mongwe ka la 30 Lewedi, letšatši la moletlo la Mokgethwa Jerome, yo e lego mokgethwa wa mothekgi wa bafetoledi. Letšatši le le hlagiša sebaka sa go dira segopotšo mošomong wa bafetoledi, bahlamamareo, bahlatholedi le badiragatši ba tša polelo ka kakaretšo bao ba lekago ka maatla go dira gore lefase e be le  nnyane ka go fediša mapheko a polelo le go dumelela gore go ipshinwe ka dingwalo tše bohlokwa ka bophara. Ditiragalo tša go ikgafa, diseminara, diwekšopo, dikhonferentshe le disimphosiamo di swarwa go kgabaganya lefase go keteka  Letšatši la Boditšhabatšhaba la Phetolelo.

Lešatši le ka bolona le  sepelelana le letšatši la moletlo la Mokgethwa Jerome, moithuti wa Mokriste  le moruti yo e bego e le motho wa mathomo wa go fetolela Beibele go Selatini go tšwa setlogong sa Seheberu, go dira gore e fihlelelwe ke batheeletši ka bophara.

Federeišene ya Boditšhabatšhaba ya Bafetoledi, yeo Afrika Borwa e lego leloko la yona, e hlagiša morero wa meketeko ya ngwaga wo mongwe le wo mongwe, gomme morero wa lenyaga  ke "Phetolelo le Tlhathollo:  Di kgokaganya Mafase".

Ka la 30 Lewedi 2016, letšatši la Mokgethwa Jerome, DAC e tla ba monggae wa tiragalo yeo e tla bego etetšwe pele ke bafetoledi le bahlatholedi go tšwa mafapheng a go fapana le dibaka bao ba tla bego ba abelana maitemogelo a bona a bohlokwa le ka fao morero wo o amanago ka gona le  mešomo ya bona ya tšatši ka  tšatši, go akaretša temogo le tlhahlo ya profešene. Badiragatši ba tša polelo go tšwa mafapheng ao a fapafapanego a mmušo ba tla ba gona.

SESOTHO

LETSATSI LA PHETOLELO LA MATJHABA LA SELEMO SA 2016

Phetolelo le Botoloki: Di kopanya Mafatshe

Letsatsi la Phetolelo la Matjhaba (LPM) le ile la kgakolwa ka selemo sa 1953 ke Mekgatlo e Kopaneng ya Bafetoledi ya Matjhaba (International Federation of Translators). Le ketekwa lefatsheng lohle selemong se seng le se seng ka la  30 Loetse, letsatsing la Mokete la Mohalaledi Jerome (St Jerome), eo e leng motshehetsi wa mohalaledi wa bafetoledi. Letsatsi lena le fana ka monyetla wa ho tlotla mosebetsi wa bafetoledi, ditsebi tsa mareo, batoloki le basebetsi ba puo ka kakaretso ba lekang ho bopa lefatshe hore le batle le ba mmoho ka ho tlosa ditshitiso tsa dipuo mme ho dumellwa dingolwa tse matla hore di thabelwe dibakeng tsohle. Diketsahalo, diseminara, diwekeshopo, diboka le disimphosiamo tse itelletseng di tshwarwa hohle lefatsheng ho keteka LPM.

Letsatsi lena ka bolona le tsamaelana le letsatsi la Mokete la Mohalaledi Jerome, setsebi sa Bokeresete le mopirisita eo e bileng motho wa pele wa ho fetolela Bebele Selatining ho tswa mohloding wa Seheberu mme a etsa hore e ka fihlellwa ke babadi ba dibakeng tse phatlalletseng.

Mekgatlo e Kopaneng ya Bafetoledi ya Matjhaba eo Aforikaborwa e leng setho sa yona, e tsebisa mookotaba wa selemo se seng le se seng wa ho keteka mme mookotaba wa  selemo sena ke “Phetolelo le Botoloki: Di kopanya Mafatshe”.

Ka la 30 Loetse 2016, letsatsing la Mohalaledi Jerome, Lefapha la Bokgabo le Botjhaba (LBB) le tla tshwara mokete o tla hlomphuwa ke bafetoledi le batoloki ba tswang mafapheng le maemong a fapaneng moo ba tlang ho buisana ka boiphihlelo ba bona ba bohlokwa ba ka moo mookotaba o ka fetolelwang ka teng mesebetsing ya bona ya ka mehla ho kenyeletswa tsebo e tebileng ya thupelo ya porofeshene. Basebetsi ba puo ba mafapha a fapaneng a mmuso ba tla ba teng.

SETSWANA

LETSATSI LA BODITŠHABA LA PHETOLELO 2016

Phetolelo le Boranoledi: Go golaganya Mafatshe

Letsatsi la Boditšhaba la Phetolelo (ITD) le ne la thankgololwa ka 1953 ke Mokgatlho wa Boditšhaba wa Bafetoledi. Le ketekiwa lefatshe ka bophara ngwaga mongwe le mongwe ka 30 Lwetse, letsatsi la moletlo la Moitshepi Jerome, yo e leng moitshepi wa motshegetsi wa bafetoledi. Letsatsi le tlhagisa tšhono ya go tlotlomatsa tiro ya bafetoledi, batlhamamareo, baranoledi le badirakapuo ka kakaretso go leka go dira gore lefatshe le nne lefelo le lennye ka go fedisa dikgoreletsi tsa puo le go letlelela dikwalo tse dikgolo go itumelelwa ka bophara. Ditiragalo tse di rulagantsweng, diseminara, diwekešopo, dikhonferense le disimphosiamo di tshwarwa lefatshe ka bophara go keteka Letsatsi la Boditšha la Phetolelo (ITD).

 Letsatsi ka bolona le tsamaelana le letsatsi la moletlo la Moitshepi Jerome, morutegi wa Mokeresete e bile e ne e le moruti yo e nnileng motho wa ntlha go fetolela Beibele mo Selatheneng go tswa mo Seheberung, go dira gore e fitlhelelwe ke batho ka bophara.

Mokgatlho wa Boditšhaba wa Bafetoledi, o Aforikaborwa e leng leloko la ona, o tlhagisa thitokgang ya diketeko tsa ngwaga mongwe le mongwe, e bile thitokgang ya ngwaga o ke "Phetolelo le Boranoledi: Go golaganya Mafatshe".

Ka 30 Lwetse 2016, ka letsatsi la Moitshepi Jerome, DAC e ya go tshwara tiragalo e e yang go tsenelwa ke bafetoledi le baranoledi go tswa mo mefuteng e e farologaneng le mo dikarolong tse di farologaneng ba ba yang go abelana ka maitemogelo a bona a a botlhokwa mabapi le ka moo thitokgang e amanang le ditiro tsa bona tsa letsatsi le letsatsi ka teng, go akaretsa tshedimosetso ka ga katiso mabapi le porofešene. Badirakapuo go tswa mo dikarolong tse di farologaneng tsa puso ba ya go nna teng.

SISWATI

LUSUKU LWEBAHUMUSHI LWEMHLABA 2016

Kuhumusha nekuToliga: Kuhlanganisa imiHlaba

Lusuku lweKuhumusha lweMave eMhlaba (i-ITD) lwasungulwa nga-1953 yiNhlangano yeMave eMhlaba yeBahumushi. Lugunjwa umhlaba wonkhe minyaka yonkhe ngamhlaka 30 Inyoni, lusuku lwemcimbi wa-St Jerome, ngungcwele longumvikeli webahumushi. Lolusuku luniketa litfuba lekuhlonipha umsebenti webahumushi, bacambi bemathemu, batoliki kanye nebasebenti betilwimi jikelele labetama kwenta lomhlaba ube yindzawana lencane ngekukhipha tivimba telulwimi futsi nekuvumela kwekutsi ilitheretja yonkhana itfokotelwa ngalokwenabile. Kubanjwa imisitfo, emasemina, imihlanganosikolo, tinkhomfa netinkhulumomphikiswano emhlabeni wonkhe kugubha i-ITD.

Lolusuku ngekwalo luhlangana nelusuku lwelidzili lwa-St. Jerome, umfundzi longuMkhrestu futsi nemphristi lobekangumuntfu wekucala kuhumusha Libhayibheli waliyisa kuSilathini alisusa kuSihebheru, walenta lakhona kufinyeleleka ngebantfu labanyenti.

Inhlangano Yemave Emhlaba Yebahumushi, iNingizimu Afrika lelilunga layo, imemetela ingcikitsi yemigubho yemnyaka ngemnyaka, kantsi ingcikitsi yalomnyaka  “Kuhumusha nekuToliga: Kuhlanganisa imiHlaba”.

Ngamhlaka 30 Inyoni 2016, ngelusuku lwa-St Jerome, i-DAC itawubamba umsitfo lotawubusiswa bahumushi nebatoligi labaphuma etindzaweni letahlukene labatawabelana ngelwati lwabo lolubalulekile ngekutsi ngabe lengcikitsi ihumusheka njani kumisebenti yabo yangemihla, kufaka ekhatsi umbono wekuceceshelwa kulobucwepheshe. Basebenti betelulwimi labaphuma kumikhakha leyehlukene yahulumende batawuhambela lomsitfo.

TSHIVENDA

UVHA A VHUPINDULELI A DZITSHAKHATSHAKHA A 2016

Vhupinduleli na Vhuologi: U anganyisa Mashango

uvha a Vhupinduleli a Dzitshakhatshakha (International Translation Day (ITD)) ḽo rwelwa ṱari nga 1953 nga Dzangano ḽa Vhapinduleli ḽa Dzitshakhatshakha. Ḽi pembelelwa kha ḽifhasi ḽoṱhe ṅwaha muṅwe na muṅwe nga ḽa 30 Khubvumedzi, ḓuvha ḽa vhuṱambo ḽa St Jerome, vhane vha vha mutikedzi muhulwane wa vhapinduleli, Ḓuvha iḽi ḽi ṋetshedza tshikhala tsha u pembelela mushumo wa vhapinduleli, vhasiki vha maipfi, vhaḓologi na vhashumeli vha zwa luambo nga u angaredza vhe vha ḓikumedzela u ita uri ḽifhasi ḽi swikelelee nga u fhelisa zwikhukhulisi zwa luambo na uri hu vhe na u ḓiphiṋa huhulwane nga maṅwalwa avhuḓi. Vhuṱambo, dzisemina, dziwekishopo, dzikhonifarentsi na miṱangano ya nyambedzano zwi a fariwa u mona na ḽifhasi u itela u pembelela ITD.

Ḓuvha ḽone ḽine ḽi pembelelwa khathihi na vhuṱambo ha ḓuvha ḽa St Jerome, radzipfunzo na mufunzi vhe vha vha vha muthu wa u thoma u pindulela Bivhili kha Tshiḽathini i tshi bva kha Tshehevheru, u ita uri i kone u swikelelwa nga vhathu vhanzhi.

Dzangano ḽa Dzitshakatshaka ḽa Vhapinduleli, ḽine Afrika Tshipembe ḽa vha muraḓo, ḽi ḓivhadza thero ya vhuṱambo ha u pembelela ha ṅwaha muṅwe na muṅwe, nahone thero ya ṋaṅwaha ndi " Vhupinduleli na Vhuḓologi: U anganyisa Mashango".

Nga ḽa 30 Khubvumedzi 2016, ḓuvha ḽa St Jerome, DAC i ḓo fara vhuṱambo vhune ha ḓo dzhenelwa nga vhapinduleli na vhaḓologi u bva kha masia na maimo o fhambanaho vhane vha ḓo kovhelana tshenzhemo dzavho dza ndeme nga ha uri ṱhoho iyi i shuma hani kha kushumele kwavho kwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, zwi tshi katela ngeletshedzo nga ha vhugudisi kha phurofesheni. Vhashumeli vha zwa luambo u bva kha masia a muvhuso o fhambanaho na vhone vha ḓo dzhenelela vho. 

XITSONGA

SIKU RA VUHUNDZULUXERI RA MATIKO YA MISAVA 2016

Vuhundzuluxi na Vutoloki: Swi Hlanganisa Matiko/Misava

Siku ra Vuhundzuluxeri ra Matiko ya Misava  (ITD) ri lonciwile hi lembe ra 1953 hi Nhlangano wa  Vahundzuluxeri wa Matiko ya le Handle.  Ri tlangeriwa misava hinkwayo  lembe rin'wana na rin'wana hi 30 Ndzati, siku ra nkhuvo wa St Jerome, loyi a nga nwini wa vukwetsimi bya vahundzuluxeri. Siku ri tisa nkarhi wo xixima ntirho wa vahundzuluxeri, vatshuri va marito,  vatoloki na vatirhi va swa tindzimi hi ku angarhela lava ringetaka ku endla leswaku misava yi va ndhawu  yitsongo hi ku tshovelela mahika ya tindzimi na ku pfumelela leswaku ku tiphiniwa hi matsalwa/tibuku  hi xitalo. Swiendleko swo suma, tisemina, tiwekixopo, tikhomferense na tisimphoziyamu swa endliwa misava hinkwayo ku tlangela ITD.

Siku leri hi roxe ri kotlana na siku ra nkhuvo wa St. Jerome, mudyondzi wa Mukriste tlhelo muprista loyi a ri munhu wosungula ku hundzuluxa Bibele yi va hi ririmi ra Xilatini ku suka eka ra orijinali ra Xiheveru, a endla leswaku yi fikeleleka hi xitalo eka vayingiseri.

Nhlangano wa Vahundzuluxeri wa Matiko ya Misava, lowu Afrika Dzonga ku nga xirho xa wona, wu tivisa nkongomelo wa ntlangelo wa lembe rin'wana na rin'wana, naswona nkongomelo wa lembe leri i "Vuhundzuluxeri na Vutoloki: Swi Hlanganisa Misava".

Hi ti 30 Ndzati 2016, hi siku ra St Jerome,DAC yi ta rhurhela xiendleko lexi nga ta xiximiwa hi vahundzuluxeri na vatoloki ku suka eka swiyenge na tipulatifimo to hambana lava nga ta ava ntokoto wa vona wa nkoka hi leswaku nkongomelo wu hlamuserisa ku yini matirhelo ya vona ya siku na siku, ku katsa  mavonelo hi vuleteri bya phurofexini. Vatirhi va swa tindzimi ku suka eka swiphemu hinkwaswo swa mfumo va ta nghenela ntirho lowu.

AFRIKAANS

INTERNASIONALE VERTAALDAG 2016

Vertaling en Tolking: Verbind Wêrelde

Internasionale Vertaaldag (IVD) is in 1953 deur die Internasionale Federasie van Vertalers ingestel. Dit word elke jaar wêreldwyd op 30 September, die feesdag van Hiëronimus (die beskermheer van vertalers), gevier. Die dag bied geleentheid vir huldeblyke oor die werk van vertalers, terminoloë, tolke en taalpraktisyns in die algemeen wat daarna streef om die wêreld 'n effe kleiner plek te maak deur taalhindernisse te oorkom en 'n breër leserskring in staat te stel om grootse letterkunde te geniet.  Byeenkomste, seminare, werkwinkels, konferensies en simposia word wêreldwyd gehou met die doel om IVD te vier.

Dié dag val saam met die feesdag van Hiëronimus, 'n Bybelkenner en priester wat die eerste persoon was wat die Bybel uit die oorspronklike Hebreeus in Latyn vertaal en vir 'n baie groter leserskring toeganklik gemaak het.

Die Internasionale Federasie van Vertalers, waarvan Suid-Afrika 'n lid is, kies elke jaar 'n tema vir die feesvieringe, en vanjaar se tema is "Vertaling en Tolking: Verbind Wêrelde".

Die Departement van Kuns en Kultuur (DKK) bied op 30 September 2016, die feesdag van Hiëronimus, 'n geleentheid aan waartydens vertalers en tolke vanuit verskillende genres en platforms hulle waardevolle ervaringe oor hoe hulle die tema in daaglikse bedrywighede omsit, en hulle insigte in beroepsopleiding, met mekaar kan deel. Taalpraktisyns uit die verskillende regeringsfere woon die geleentheid by.