International Translation Day 2017 - Translation and Diversity

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

International Translation Day (ITD) was launched in 1953 by the International Federation of Translators. It is celebrated worldwide every year on 30 September, the feast day of St Jerome, who is the patron saint of translators. The day presents an opportunity for paying tribute to the work of translators, terminologists, interpreters and language practitioners in general who endeavour to make the world a slightly smaller place by breaking down language barriers and allowing great literature to be enjoyed far more widely. Dedicated events, seminars, workshops, conferences and symposiums are held across the world to celebrate ITD.

The International Federation of Translators, of which South Africa is a member, announces a theme for every year's celebrations, and this year's theme is "Translation and Diversity."

This year is particularly special for ITD because on 24 May 2017 the 71st Session of the United Nations (UN) General Assembly unanimously adopted Resolution A/72/L.68, which will recognise the role of professional translation in connecting worlds, and fostering peace, understanding and development. The same resolution also declares 30 September to be UN International Translation Day - to be celebrated across the entire UN network.

The move by the UN General Assembly has major significance for the profession, since it will make a huge contribution to further elevating the status of profession and drawing it off the periphery where it has been located, especially when there are other competing focus areas.

Happy 2017 International Translation Day!

 

USUKU LOGUQULO LWEHLABATHI LUKA-2017 (isiXhosa)

UGuqulo neyeNtlukwano

USuku loGuqulo lweHlabathi (International Translation Day) (ITD) laziswa ngowe-1953 nguMbutho wabaGuquli weHlabathi. Lubhiyozelwa kwihlabathi lonke nyaka ngamnye ngowama-30 Septemba, usuku lomsitho ka-St Jerome, ongumxhasi wabaguquli.  Olu suku lunika ithuba lokothulela umnqwazi umsebenzi wabaguquli, abasebenzi ngesigama, iitoliki kunye nabasebenzi ngeelwimi jikelele abazama ukwenza ihlabathi libe yindawo encinane ngokususa imiqobo kwiilwimi kwaye besenza ukuba uncwadi olukhulu lonwatyelwe ngokubanzi.  Imisitho enikelweyo, iisemina, iintlanganiso zeengxoxo, iinkomfa kunye neentlanganiso zokuxoxa zibanjwa kwihlabathi jikelele ukubhiyozela i-ITD.

UMbutho weHlabathi wabaGuquli, lowo uMzantsi Afrika ulilungu lawo, ubhengeza umxholo wemibhiyozo nyaka ngamnye, kwaye umxholo walo nyaka ngulo 'uGuqulo neyaNtlukwano".

Lo unyaka ukhetheke ngakumbi kwi-ITD kuba ngowama-24 Meyi 2017 iseshoni yama71 yeQumrhu loWiso-mthetho lweZizwe eziManyeneyo (United Nations) (UN) livumelane ngazwi nye ukwamkela iSivumelwano se-A/72/L.68, esiza kunakana indima yamagcisa oguqulo ekudibaniseni ihlabathi, kunye nokwamkela uxolo, ukuqonda kunye nophuhliso. Kwa esi sivumelwano sinye sibhengeze ama-30 Septemba  njengoSuku loGuqulo lweHlabathi lwe-UN – oluza kubhiyozelwa kuthungelwano xa lulonke lwe-UN.

Le ntshukumo yeQumrhu loWiso-mthetho ye-UN ibaluleke kakhulu kumsebenzi lo, kuba iya kuba negalelo elikhulu ekunyuseni ngokungaphaya isimo somsebenzi lo kunye nokuwuzisa kumda lowo unokubekwa kuwo, ingakumbi xa kukho eminye imimandla yogqaliso ekhuphisanayo. 

 

LETŠATŠI LA BODITŠHABATŠHABA LA PHETOLELO 2017 (Sepedi)

Phetolelo le Phapano

Letšatši la Boditšhabatšhaba la Phetolelo (ITD) le hlomilwe ke Federeišene ya Boditšhabatšhaba ya Bafetoledi ka 1953. Le ketekwa lefase ka bophara ngwaga wo mongwe le wo mongwe ka la 30 Lewedi, letšatši la moletlo la Mokgethwa Jerome, yo e lego mokgethwa wa bafetoledi. Letšatši le le hlagiša sebaka sa go dira segopotšo mošomong wa bafetoledi, bahlamamareo, bahlatholedi le bašomi ba tša polelo ka kakaretšo bao ba lekago ka maatla go dira gore lefase e be le  nnyane ka go fediša mapheko a polelo le go dumelela gore go ipshinwe ka dingwalo tše bohlokwa ka bophara. Ditiragalo tša go ikgafa, diseminara, diwekšopo, dikhonferentshe le disimphosiamo di swarwa  lefaseng ka bophara go keteka  Letšatši la Boditšhabatšhaba la Phetolelo.

Federeišene ya Boditšhabatšhaba ya Bafetoledi, yeo Afrika Borwa e lego leloko la yona, e hlagiša morero wa meketeko ya ngwaga o mongwe le o mongwe, gomme morero wa ngwaga wo ke "Phetolelo le Phapano"

Ngwaga wo gabotsebotse ke wo ke wo kgethegilego go  ITD ka baka la gore ka la 24 Mopitlo 2017 Kopanokakaretšo ya Tulo ya bo-71 ya Kopanoditšhaba (UN) e ile ya amogela ka go kwanelwa Sephetho sa  A/72/L.68, seo se tlago lemoga tema ya phetolelo ya seprofešenale mo go kgokagantšheng mafase, le go tšwetšeng pele khutšo, kwešišo le tlhabollo. Sephetho se go bolelwago ka sona se bega 30 Lewedi go ba  Letšatši la Boditšhabatšhaba la Phetolelo - go ketekwa go rarela le mekgatlo ka moka ya UN.

Kgato ye e tšerwego ke Kopanokakaretšo ya UN e bile bohlokwa kudu go profešene ye, ka ge e tla ba le seabe se segolo kudu mo go tšwetšeng pele tlhatlošo ya maemo a profešene le go e tloša maemong ao a bego a le go yona, kudukudu ka ge go na le makala a mangwe a nepišo a go phenkgišana.

Eba le Letšatši la Boditšhabatšhaba la Phetolelo la 2017 la lethabo!

 

LUSUKU LWEKUHUMUSHA LWEMAVE EMHLABA 2017 (Siswati)

Kuhumusha Nekwahlukahluna

Lusuku Lwekuhumusha Lwemave Emhlaba (i-ITD) lwasungulwa nga-1953 Yinhlangano Yemave Emhlaba Yebahumushi. Lugunjwa emhlaba wonkhe minyaka yonkhe ngamhlaka 30 Inyoni, lusuku lwemcimbi wa-St Jerome, longusanta aphindze abe ngumvikeli webahumushi. Lolusuku luniketa litfuba lekuhlonipha umsebenti webahumushi, bacambi bemathemu, batoliki kanye nebasebenti betilwimi jikelele labetama kwenta lomhlaba ube yindzawana lencane ngekukhipha tivimba telulwimi futsi nekuvumela kwekutsi ilitheretja yonkhana itfokotelwa ngalokwenabile. Kubanjwa imisitfo, emasemina, imihlanganosikolo, tinkhomfa kanye netinkhulumomphikiswano emhlabeni wonkhe kugubha i-ITD.

Inhlangano Yemave Emhlaba Yebahumushi, lena iNingizimu Afrika lelilunga layo, imemetela ingcikitsi yemigubho yemnyaka ngemnyaka, kantsi ingcikitsi yalomnyaka itsi 'Kuhumusha Nekwahlukahlukana'.

Lomnyaka ubaluleke kakhulu ku-ITD njengobe ngamhlaka 24 Inkhwenkhweti 2017 Libandla Jikelele Lwenhlangano Yemave Emhlaba (UN) eMhlanganweni wesi-71 lemukele ngaphandle kwekuphikisa Sisombululo A/72/L.68, lesitawemukela indzima yekuhumusha ngebucwepheshe emihlabeni lechumanako, nekuphocelela kuthula, kuvisisana nentfutfuko. Leso sisombululo siphindze simemetele lusuku lwangamhlaka 30 Inyoni njengeLusuku Lwekuhumusha Lwemave Emhlaba e-UN - lolutawugujwa kulo lonkhe luchungechunge lwe-UN.

Lesento seLibandla Jikelele le-UN sinekubaluleka lokukhulu kulobucwepheshe, njengobe sitawufaka ligalelo lelikhulu ekukhuliseni phambili sitfunti sebucwepheshe futsi sibukhiphe kulolugibe, ikakhulukati lapho khona kunemikhakha lekugcile lencintisanako.

Lusuku Lwekuhumusha Lwemave Emhlaba lwanga-2017 Loluhle!

 

UVHA A VHUPINDULELI A DZITSHAKHATSHAKHA A 2017 (Tshivenda)

Vhupinduleli na u Fhambana

uvha a Vhupinduleli a Dzitshakhatshakha (ITD) ḽo rwela ṱari nga 1953 nga Dzangano ḽa Vhapinduleli vha Dzitshakhatshakha. Ḽi pembelelwa nga kha ḽifhasi nga vhuphara nga ḽa 30 Khubvumedzi, ḓuvha ḽa vhuṱambo ha St Jerome, vhane vha vha mutikedzi muhulwane wa vhapinduleli. Ḓuvha ḽi ṋetshedza tshikhala tsha u pembelela mushumo wa vhapinduleli, vhasiki vha maipfi, vhaḓologi na vhashumeli vha zwa luambo nga u angaredza vhe vha ḓikumedzela u ita uri ḽifhasi ḽi swikelelee nga u fhelisa mikano i vhangwaho nga luambo na u konisa u ḓiphina huhulwane nga maṅwalwa avhuḓi. Mishumo, dzisemina, pfumbudzo, maguvhangano, miṱangano ine ya farwa u mona na ḽifhasi u itela u pembelela ITD.

Dzangano ḽa Vhapinduleli ḽa Dzitshakhatshakha ḽine Afrika Tshipembe ḽa vha muraḓo, ḽi ḓivhadza thero ya u pembelela ya ṅwaha muṅwe na muṅwe, nahone thero ya uno ṅwaha ndi "Vhupinduleli na u Fhambana."

Ṅwaha uno wo khethea kha zwa ITD ngauri nga ḽa 24 Shundunthule 2017, Tshipiḓa tsha vhu 71 tsha Guvhangano ḽa Vhuthihi ha Lushaka ḽo tendelana kha u ṱanganedza Thendelano A/72/L.68, ine ya dzhiela nṱha mushumo wa phurofesheni ya vhupinduleli kha u ṱanganya mashango, u ṱuṱuwedza mulalo, u pfesesana na mveledziso. Thendelano i dovha ya ta 30 Khubvumedzi sa Ḓuvha ḽa Vhupinduleli ḽa Dzitshakhatsha kha UN - ḽine ḽa pembelelwa u mona na vhuṱumani hoṱhe ha UN.

U dzhia vhukando uhu nga Guvhangano ḽa UN hu amba zwihulwane kha phurofesheni, sa izwi hu tshi dzhelela zwihulwane kha u alusa tshiimo tsha phurofesheni na u bvisa kha vhupo he ha vha vhu khaho, nga maanḓa musi hu na maṅwe masia ane ya ṱaṱisana nao.

Ḓuvha Ḽavhuḓi ḽa Vhupinduleli ha Dzitshakhatshakha ḽa 2017!

 

USUKU LOMHLABA LABAHUMUSHI LONYAKA WE-2017 ( isiZulu)

UKUHUMUSHA NOKWAHLUKAHLUKANA

USuku Lomhlaba Lwabahumushi (i-ITD) lethulwa okokuqala ngonyaka we-1953 yiNhlangano Yabahumushi Yamazwe Omhlaba. USuku Lomhlaba Lwabahumushi lugujwa minyaka yonke mhla zingama-30 Sephtemba, okungusuku lomcimbi ka-St Jerome, owabe engusanta osekela abahumushi. Lolu suku lwaletha ithuba lokuhlonipha umsebenzi wabahumushi, abaqambimagama, otoliki kanye nabanye abasebenzi bezilimi jikelele abazama ngamandla ukwenza umhlaba indawo encanyana ngokuqeda izingqinamba zezilimi futhi nokwenza imibhalo emihle ukuba ijatshulelwe kakhudlwana. Imicimbi, amasemina, imihlangano yokucobelelana ngolwazi, izinkomfa kanye nezingxonxiswano eziqondene nalokhu zibanjwa emhlabeni wonke ukugubha i-ITD.

INhlangano Yamazwe Omhlaba Yabahumushi, iNingizimu Afrika eyilungu layo, yazisa ngendikimba yemicimbi unyaka nonyaka, futhi indikimba yalo nyaka ithi "UkuHumusha Nokwahlukahlukana".

Lo nyaka ngobaluleke kakhulu kwi-ITD njengoba umhla zi-24 Meyi 2017 ukuHlangana kwama-71 kwesiGungu Jikelele seNhlangano Yamazwe Omhlaba (i-UN) kwamukela ngokuvumelana iSixazululo A/72/L.68, esamukela indima yokuhumusha ekuhlanganiseni amazwe, futhi nasekuqiniseni uxolo, ukuzwana nentuntuko. Sona futhi lesi sixazulo siphinde sibeke ukuthi umhla zi-30 Sephtemba ube uSuku Lomhlaba Lwabahumushi lwe-UN - oluzogujwa kulo lonke uhleloxhumano lwe-UN.

Lesi senzo sesiGungu Jikelele seNhlangano Yamazwe Omhlaba sinokubaluleka okukhulu kulo msebenzi, njengoba sizoba negalelo elikhulu  ekukhuphuleni izinga lalo msebenzi kanye nasekuwususeni onqenqemeni lapho ubekeke khona, ikakhulukazi lapho kukhona ukugxila kwezinye izinkundla ezincintisana nawo.

Nibe noSuku Lomhlaba Lwabahumushi Lonyaka We-2016 Oluhle!

 

ILANGA LEENTJHABATJHABA LOKUTJHUGULULA 2017 (isindebele)

UkuTjhugulula Nokwahlukana

Ilanga leentjhabatjhaba lokuTjhugulula (ITD) lahlonywa ngo- 1953 yiFederetjheni yabaTjhugululi yeenTjhabatjhaba. Ligidingwa ephasini loke unyaka nonyaka ngomhlaka 30 kuKhukhulamungu, ilanga lomnyanya ka- St Jerome, omsekeli ocwengileko wabatjhugululi. Ilanga leli linikela ithuba lokuhlonipha umsebenzi wabatjhugululi, abatlamimagama, abarhumutjhi nabasebenzi ngelimi ngokupheleleko abazama ukwenza iphasi indawo encani ngokukghedlha iinqabo zelimi nokuvumela imitlolo emihle kobana ithatjelwe ngokudephileko. Iminyanya, amasemina, iimfundobandulo, amakhonferensi namasimphoziyamu abanjwa ephasini loke ukugidinga i-  ITD.

Ihlangano yeenTjhabatjhaba yabaTjhugululi, iSewula Afrika elilunga layo imemezela ummongo womgidingo wonyaka nonyaka begodu ummongo wonyaka lo uthi “UkuTjhugulula Nokwahlukana”.

Unyaka lo ukhetheke khulu ku- ITD ngombana ngomhlaka 24 kuMrhayili 2017 umHlangano Zombelele wama- 71 weenTjhaba eziBumbeneko (UN) ngokuvumelana wamukele isiQunto A/72/L.68, sokwamukela indima yomsebenzi wokutjhugulula ekuhlanganiseni amaphasi kanye nokukhuthaza ukuthula, ukuzwisisana netuthuko. Isiqunto sona leso naso simemezela umhlaka 30 kuKhukhulamungu njengeLanga le- UN leenTjhabatjhaba lokuTjhugulula - elizokugidingwa kiyo yoke inethiwege ye- UN.

Iragelo phambili lomHlangano Zombelele we- UN liqakatheke khulu kilomsebenzi, njengombana lizokwenza umnikelo omkhulu wokuragela phambili nokuphakamisa ubujamo bomsebenzi lo kanye nokuwukhupha emkhawulweni obekwe kiwo, khulu khulu nakukhona eminye imikhakha enqotjhiweko ephalisana nawo.

Langelihle leenTjhabatjhaba laka- 2017 lokuTjhugulula!

 

SIKU RA VUHUNDZULUXERI RA MATIKO YA MISAVA 2017 (Xitsonga)

Vuhundzuluxeri na ku Hambana

Siku ra Vuhundzuluxeri ra Matiko ya Misava  (ITD) ri lonciwile hi lembe ra 1953 hi Nhlangano wa  Vahundzuluxeri wa Matiko ya le Handle.  Ri tlangeriwa misava hinkwayo lembe rin'wana na rin'wana hi 30 Ndzati, siku ra nkuuvo ra ST Jerome, loyi a nga nwini wa vukwetsimi bya vaundzuluxeri. Siku ri tisa nkarhi wo xixima ntirho wa vahundzuluxeri, vatshuri va marito,  vatoloki na vatirhi va swa tindzimi hi ku angarhela lava ringetaka ku endla leswaku misava yi va ndhawu  yitsongo hi ku tshovelela mahika ya tindzimi na ku pfumelela leswaku ku tiphiniwa hi matsalwa/tibuku  hi xitalo. Swiendleko swo suma, tisemina, tiwekixopo, tikhomferense na tisimphoziyamu swa endliwa misava hinkwayo ku tlangela ITD.

Nhlangano wa vahundzuluxeri wa Matiko ya Misava, lowu Afrika Dzonga ku nga xirho xa wona, wu tivisa nkongomelo wa ntlangelo wa lembe rin'wana na rin’wana, naswona nkongomelo wa lembe leri I "Vunhundzuluxeri na Ku Hambana".

Lembe leri i ro hlawuleka  eka ITD hikuva  hi ti 24 ta Mudyaxihi 2017 Nhlengeletano hi ku angarhela  ya Nhlangano wa Matiko ya vu 71  (UN)  yi amukerile Xiboho xa  A/72/L.68,  lexi nga ta tekela enhlokweni  xiyimo xa  vuhundzuluxeri bya xiphurofexini  eka ku hlanganisa misava,  ku khutaza ku rhula, ntwisiso na nhluvukiso. Xiboho xo fana na xona xi tiyisisa 30 Ndzati tanihi Siku ra Vuhundzuluxeri ra Matiko ya Misava ra UN-   ku va ri tlangeriwa eka netiweke hinkwayo ya UN.

Ku ya emahlweni ka Nhlengeletano ya UN swi na ntikelo wukulukumba  eka phurofexini, ku sukela loko swi ta nghenisa xandla eka ku tlakusa xiyimo xa phurofexini  na ku xi susa eka ndzilekano lowu a xi vekiwile  eka wona, ngopfungopfu loko ku ri na tindhawu tin'wana ta nkongomiso to endla  mphikizano.

Siku Lerinene ra Vuhundzuluxeri ra Matiko ya Misava ra 2017!

 

LETSATSI LA MATJHABA LA PHETOLELO KA 2017 (Sesotho)

Phetolelo le Phapano

Letsatsi la Matjhaba la Phetolelo (ITD) le ile la hlomamiswa ka 1953 ke Federeishene ya Matjhaba ya Bafetoledi. Le ketekwa lefatshe ka bophara selemo se seng le se seng ka la 30 Loetse, letsatsi la monyaka la St Jerome, eo e leng mohale wa bodumedi wa bafetoledi. Letsatsi lena le fana ka monyetla wa ho thoholetsa mosebetsi wa bafetoledi, basebetsi ba mareo, ditoloko le basebetsi ba puo ka kakaretso ba kgothaletseng ho etsa hore lefatshe le bonahale e le sebaka se senyenyane haholo ka ho heletsa ditshita tsa puo le ho thusa hore batho ba natefelwe ke dingolwa tse ntle lefatshe ka bophara. Ho tshwarwa diketsahalo,diseminara, diwekeshopo, diboka le disimphosiamo tse shebaneng le letsatsi lena lefatshe ka bophara ho keteka letsatsi la Matjhaba la Phetolelo. (ITD).

Federeishene ya Matjhaba ya Bafetoledi, eo Afrika Borwa e leng setho sa yona, e phatlalatsa mookotaba wa mekete selemo se seng le se seng mme mookotaba wa selemo sena ke "Phetolelo le Phapano."

Selemong sena se ikgethile ka ho toba bakeng sa ITD hobane ka la 24 Motsheanong 2017, Seboka sa 71st sa Matjhaba a Kopaneng (UN), ke hore, Seboka ka Kakaretso se ile sa ananela ka botlalo Tumellano ya A/72/, e leng yona e amohelang seabo sa phetolelo ya seporofeshenale ho kopanya mafatshe le ho tsitlallela kgotso, kutlwano le ntshetsopele. Yona Tumellano eo e boetse hape e ananela letsatsi la 30 Loetse e le Letsatsi la Matjhaba la Phetolelo – hore le ketekwe marangrang a lefatshe ka bophara a Seboka sa UN.

Mohato ona wa Seboka sa Kakaretso sa UN o bohlokwa haholo bakeng sa porofeshene ena, ka ha o tla ba le seabo se seholo ho phahamisa le ho ntshetsapele maemo a porofeshene le ho e tlosa kapelenyana sebakeng seo e neng e ntse e le ho sona, haholo moo ho neng ho ntse ho na le dibaka tse ding tse ntseng di hlodisana le yona.

Letsatsi le monate la Matjhaba la Phetolelo ka 2017!