International Translation Day 2018

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Translation: Promoting Cultural Heritage in Changing Times

International Translation Day (ITD) was launched in 1953 by the International Federation of Translators. It is celebrated worldwide every year on 30 September, the feast day of St Jerome, who is the patron saint of translators. The day presents an opportunity for paying tribute to the work of translators, terminologists, interpreters and language practitioners in general who endeavour to make the world a slightly smaller place by breaking down language barriers and allowing great literature to be enjoyed far more widely. Dedicated events, seminars, workshops, conferences and symposiums are held across the world to celebrate ITD.

The International Federation of Translators, of which South Africa is a member, announces a theme for every year's celebrations, and this year's theme is "Translation: promoting cultural heritage in changing times." As pointed out by UNESCO, cultural heritage does not end with "monuments and collections of objects." It includes intangible cultural heritage such as knowledge, beliefs and practices concerning people, nature and our relationship with the universe (https:ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003). As a global community we are seeing changes that bring previously separated cultures into face-to-face contact. As further pointed out by UNESCO, "An understanding of the intangible cultural heritage of different communities helps with intercultural dialogue, and encourages mutual respect for other ways of life." ITD 2018 highlights the role of translation in promoting an understanding of the intangible cultural heritage of others in order to encourage mutual respect for other ways of life. (http://fit-fit.org/member-information/)

ITD has become even more special because on 24 May 2017 the 71st Session of the United Nations (UN) General Assembly unanimously adopted Resolution A/72/L.68, which will recognise the role of professional translation in connecting worlds, and fostering peace, understanding and development. The same resolution also declares 30 September to be UN International Translation Day - to be celebrated across the entire UN network.

This move by the UN General Assembly has major significance for the profession, since it will make a huge contribution to further elevating the status of profession and drawing it off the periphery where it has been located, especially when there are other competing focus areas.

Happy 2018 International Translation Day!

SEPEDI:  LETŠATŠI LA BODITŠHABATŠHABA LA PHETOLELO 2018

 

Phetolelo: Go tšwetša pele Bohwa bja Setšo Dinakong tšeo di Fetogago

 

Letšatši la Boditšhabatšhaba la Phetolelo (ITD) le hlomilwe ke Fetereišene ya Boditšhabatšhaba ya Bafetoledi ka 1953. Le ketekwa lefase ka bophara ngwaga wo mongwe le wo mongwe ka la 30 Lewedi, letšatši la moletlo la Mokgethwa Jerome, yo e lego mokgethwa wa bafetoledi. Letšatši le le hlagiša sebaka sa go dira segopotšo mošomong wa bafetoledi, bahlamamareo, bahlatholedi le bašomi ba tša polelo ka kakaretšo bao ba lekago ka maatla go dira gore lefase e be le  nnyane ka go fediša mapheko a polelo le go dumelela gore go ipshinwe ka dingwalo tše bohlokwa ka bophara. Ditiragalo tša go ikgafa, diseminara, diwekšopo, dikhonferentshe le disimphosiamo di swarwa  lefaseng ka bophara go keteka Letšatši la Boditšhabatšhaba la Phetolelo.

Fetereišene ya Boditšhabatšhaba ya Bafetoledi, yeo Afrika Borwa e lego leloko la yona, e tsebiša morero wa meketeko ya ngwaga o mongwe le o mongwe, gomme morero wa ngwaga wo ke "Phetolelo: Go tšwetša pele Bohwa bja Setšo Dinakong tšeo di Fetogago." Ka ge go laeditšwe ke UNESCO, bohwa bja setšo ga bo felele fela ka "digopotšo le dikgoboketšo tša dilo". Bo akaretša bohwa bja setšo bja go se swarege bjo bjalo ka tsebo, tumelo le ditiro tšeo di amanago le lefase (https:ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003). Bjalo ka setšhaba sa lefase ka bophara re bona diphetogo tšeo di kopantšhago ditšo tšeo di bego di araogane peleng. Bjalo ka ge go laeditšwe ke UNESCO "Kwešišo ya bohwa bja setšo bja go se swarege bja  ditšhaba tša go fapana e thuša ka poledišano magaregg ga ditšo, le go hlohleletša tlhomphano ya mengwa ye mengwe ya bophelo". ITD 2018 e gatelela tema ye e kgathwago ke phetolelo ka kwešišo ya bohwa bja setšo bja go se swarege bja batho ba bangwe ka nepo ya go hlohleletša tlhomphano ya mekgwa ye mengwe ya bophelo. (http://fit-fit.org/member-information/)

 

ITD e kgethegile le go feta ka baka la gore ka la 24 Mopitlo 2017 Kopanokakaretšo ya Tulo ya bo71 ya Kopanoditšhaba (UN) e ile ya amogela ka go kwanelwa Sephetho sa  A/72/L.68, seo se tlago dumelela tema ya phetolelo ya seprofešenale mo go kgokagantšheng mafase, le go tšwetšeng pele khutšo, kwešišo le tlhabollo. Sephetho se go bolelwago ka sona se bega 30 Lewedi go ba  Letšatši la Boditšhabatšhaba la Phetolelo - go ketekwa go rarela le mekgatlo ka moka ya UN.

 

Kgato ye e tšerwego ke  Kopanokakaretšo ya UN e bile bohlokwa kudu go profešene ye, ka ge e tla ba le seabe se segolo kudu mo go tšwetšeng pele tlhatlošo ya maemo a profešene le go e tloša maemong ao a bego a le go yona, kudukudu ka ge go na le makala a mangwe a nepišo a go phenkgišana.

 

Eba le Letšatši la Boditšhabatšhaba la Phetolelo la 2018 la lethabo!

SESOTHO:    LETSATSI LA MATJHABA LA PHETOLELO 2018

 

Phetolelo: Ntshetsopele ya Lefa la Botjhaba Dinakong tse Fetohileng

 

Letsatsi la Matjhaba la Phetolelo le ile la thehwa ka 1953 ke Federeishene ya Matjhaba ya Bafetoledi. Le ketekwa lefatshe ka bophara selemo se seng le se seng ka 30 Loetse, letsatsi la ho keteka la St Jerome eo e leng mohalaledi wa sebele wa bafetoledi. Letsatsi lena le fana ka monyetla wa ho tlotla mosebetsi wa bafetoledi, baqapi ba mareo, ditoloko le ditsebi tsa puo ka kakaretso ba lekang  ka hohle ho etsa hore lefatshe e be sebaka se senyenyane ka ho tlosa ditshita tsa puo le ho thusa hore lefatshe ka bophara le natefelwe ke dingolwa tse kgolo. Lefatshe ka bophara ho tshwarwa mekete e hlophisitsweng hantle, diwekeshopo, diboka le disimphosiamo ho keteka Letsatsi la Matjhaba la Phetolelo.

Federeishene ya Matjhaba ya Bafetoledi, eo Aforika Borwa e leng setho sa yona e phatlalatsa mookotaba wa mekete ya selemo le selemo mme mookotaba wa selemo sena ke "Phetolelo: ntshetsopele ya lefa la botjhaba dinakong tse fetohileng". Jwaloka UNESCO e hlakisitse, lefa la botjhaba ha le felle ho "diemahale le pokello ya disebediswa". Le kenyeletsa lefa la botjhaba le sa tshwareheng (https:ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003) le jwaloka tsebo, ditumelo le ditlwaelo tse amang batho, tlhaho le kamano ya rona le lefatshe (https:ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003). Jwaloka setjhabana se teng lefatsheng, re bona diphetoho tse kopanyang ditso tse neng di arohane nakong e fetileng di tobana di shebane mahlong. Jwaloka ha UNESCO e ile ya hlakisa ho ya pele "Kutlwisiso ya lefa la botjhaba le sa tshwareheng la ditjhabana tse fapaneng e thusa ka dipuisano tsa phapanyetsano ya ditso mme sena se kgothaletsa tlhompho ho ditsela tsa bophelo tsa ba bang". Letsatsi la Matjhaba la Phetolelo (ITD) 2018 le hlakisa seabo sa phetolelo ntshetsopeleng ya kutlwisiso ya lefa la botjhaba le sa tshwareheng la batho ba bang ka sepheo sa ho kgothaletsa tlhompho ho ditsela tsa bophelo tsa ba bang. (http://fit-fit.org/member-information/)

 

Letsatsi la Matjhaba la Phetolelo (ITD) le bile bohlokwa haholo ka la 24 Motsheanong 2017, Kopano ya lekgetlo la 71 ya Matjhaba a Kopaneng (UN), Seboka sa Kakaretso se ile sa amohela ntle ho ditsekisano tsa letho Tumellano ya A/72/L.68, e leng se tlisang temoho ya seabo sa phetolelo ya porofeshenale ho kopanya mafatshe le ho kgothaletsa kgotso, kutlwisisano le ntshetsopele. Tumellano eo e boetse ya phatlalatsa letsatsi la 30 Loetse hore e be Letsatsi la Matjhaba la Phetolelo la UN - le tla ketekwa hara marangrang ohle a UN.

 

Mohato ona wa Seboka sa Kakaretso sa UN o bile le bohlokwa bo boholo bakeng sa porofeshene ena, ka ha sena se tla etsa hore ho be le seabo se seholo ntlheng ya ho phahamisa maemo a porofeshene ena mme e e behe maemong a nepahetseng, haholo moo ho nang le dibaka tse ding tse hlodisanang le yona ka ho toba.

 

Letsatsi le Monate la Matjhaba la Phetolelo ka 2018!

 

  SETSWANA: LETSATSI LA BODITŠHABA LA PHETOLELO 2018

 

Phetolelo: Go Rotloetsa Ngwaoboswa ya Setso mo Dinakong tse di Fetogang

 

Letsatsi la Boditšhaba la Phetolelo (ITD) le ne la thankgololwa ka 1953 ke Mokgatlho wa Boditšhaba wa Bafetoledi. Le ketekiwa lefatshe ka bophara ngwaga mongwe le mongwe ka 30 Lwetse, letsatsi la moletlo la Moitshepi Jerome, yo e leng moitshepi wa motshegetsi wa bafetoledi. Letsatsi le tlhagisa tšhono ya go tlotlomatsa tiro ya bafetoledi, batlhamamareo, baranoledi le badirakapuo ka kakaretso go leka go dira gore lefatshe le nne lefelo le lennye ka go fedisa dikgoreletsi tsa puo le go letlelela dikwalo tse dikgolo go itumelelwa ka bophara. Ditiragalo tse di rulagantsweng, diseminara, diwekešopo, dikhonferense le disimphosiamo di tshwarwa lefatshe ka bophara go keteka Letsatsi la Boditšha la Phetolelo (ITD).

Mokgatlho wa Boditšhaba wa Bafetoledi, o Aforikaborwa e leng leloko la ona, o tlhagisa thitokgang ya diketeko tsa ngwaga mongwe le mongwe, e bile thitokgang ya monongwaga ke "Phetolelo: go rotloetsa ngwaoboswa ya setso mo dinakong tse di fetogang." Ka UNESCO e kaile, ngwaoboswa ya setso ga e khutle ka “"difikantswe le dikokoanyo tsa dilo”".." e akaretsa ngwaoboswa ya setso e e sa tshwaregeng (https:ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003) jaaka kitso, ditumelo le ditiro tse di amang batho, tlholego le kamano ya rona le lefatshe (https:ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003). Ka re le setšhaba sa lefatshe lotlhe, re bona diphetogo tse di kopanyang ditso tse mo nakong e e fetileng di neng di kgaogane. Ka UNESCO e kaile go ya pele “"Go tlhaloganya ngwaoboswa ya setso e e sa tshwaregeng ya dinaga tse di farologaneng go thusa ka dipuisano tsa ditso tse di farologaneng, le go rotloetsa go tlotlana go ditsela tse dingwe tsa botshelo.”" ITD 2018 e tlhagisa seabe sa phetolelo mo go rotloetseng go tlhaloganya ngwagaoboswa ya setso e e sa tshwaregeng go rotloetsa go tlotlana go ditsela tse dingwe tsa botshelo. (http://fit-fit.org/member-information/)

 

ITD e botlhokwa thata ka gonne ka la 24 Motsheganong 2017 Kopano ya bo71 ya Kokoanokakaretso ya Ditšhabakopano (UN) yotlhe e ne ya amogela Tumelano ya A/72/L.68, e e yang go amogela seabe sa phetolelo ya porofešenale mo go gologanyeng mafatshe, le go rotloetsa kagiso, go tlhaloganya le tlhabololo. Tumelano e, gape e kaya 30 Lwetse go nna Letsatsi la Boditšhaba la Phetolelo la Ditšhabakopano (UN) -go ketekiwa Ditšhabakopano (UN) yotlhe.

 

Kgato e, ya Kokoanokakaretso ya Ditšhabakopano (UN) e na le botlhokwa jo bo tonna mo porofešeneng, ka e ya go nna le seabe se segolo mo go tokafatseng go ya pele maemo a porofešene le go e tlosa mo e neng e le mo teng, segolobogolo ka go na le dikarolo tse dingwe tsa tlhokomelo tse di gaisanang.

 

Re lo eleletsa Letsatsi la Boditšhaba la Phetolelo le le Monate la 2018!

 

SISWATI: LUSUKU LWEBAHUMUSHI LWEMHLABA 2018

 

Kuhumusha: Kutfutfukisa Emafa Emasiko Ngetikhatsi Letigucukako

 

Lusuku Lwekuhumusha Lwemave Emhlaba (i-ITD) lwasungulwa nga-1953 Yinhlangano Yemave Emhlaba Yebahumushi. Lugunjwa emhlaba wonkhe minyaka yonkhe ngamhlaka 30 Inyoni, lusuku lwemcimbi wa-St Jerome, longusanta aphindze abe ngumvikeli webahumushi. Lolusuku luniketa litfuba lekuhlonipha umsebenti webahumushi, bacambi bemathemu, batoliki kanye nebasebenti betilwimi jikelele labetama kwenta lomhlaba ube yindzawana lencane ngekukhipha tivimba telulwimi futsi nekuvumela kwekutsi ilitheretja yonkhana itfokotelwa ngalokwenabile. Kubanjwa imisitfo, emasemina, imihlanganosikolo, tinkhomfa kanye netinkhulumomphikiswano emhlabeni wonkhe kugubha i-ITD.

Inhlangano Yemave Emhlaba Yebahumushi, iNingizimu Afrika lelilunga layo, imemetela ingcikitsi yemigubho yayo yonkhe iminyaka, kantsi ingcikitsi yalomnyaka itsi 'Kuhumusha: kutfutfukisa emafa emasiko ngetikhatsi letigucukako'. Njengobe kuphawule i-UNESCO, emafa emasiko akagcini "ngetikhumbuto nangekugcogcwa kwetintfo." Afaka ekhatsi emafa emasiko langaphatseki njengelwati, tinkholelo kanye nemikhuba lephatselene nebantfu, imvelo kanye nebudlelwane betfu nemhlaba (https:ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003). Njengemphakatsi wasemhlabeni sibona tingucuko letihlanganisa emasiko lehlukaniswe ngaphambilini. Njengobe kuphindze kwaphawulwa yi-UNESCO, "Kuvisisa emafa emasiko langaphatseki emiphakatsi leyahlukene kusita ngetinkhulumiswano temasiko lahlanganako, futsi kugcugcutela kuhlonipha letinye tindlela tekuphila." I-ITD 2018 ikhombisa indzima yekuhumusha ekutfutfukiseni kuvisisa emafa emasiko langaphatseki alabanye kute kugcugcutelwe kuhloniphana nekuhlonipha tindlela tekuphila talabanye. (http://fit-fit.org/member-information/)

 

I-ITD seyibaluleke kakhulu ngobe ngamhlaka 24 Inkhwenkhweti 2017 Libandla Jikelele Lwenhlangano Yemave Emhlaba (UN) eMhlanganweni wema-71 lemukele ngaphandle kwekuphikisa Sisombululo A/72/L.68, lesitawemukela indzima yekuhumusha ngebucwepheshe emihlabeni lechumanako, nekuphocelela kuthula, kuvisisana nentfutfuko. Leso sisombululo siphindze simemetele lusuku lwangamhlaka 30 Inyoni njengeLusuku Lwekuhumusha Lwemave Emhlaba e-UN - lolutawugujwa kulo lonkhe luchungechunge lwe-UN.

 

Lesento seLibandla Jikelele le-UN sinekubaluleka lokukhulu kulobucwepheshe, njengobe sitawufaka ligelelo lelikhulu ekukhuliseni phambili sitfunti sebucwepheshe futsi sibukhiphe kulolugibe lelibubophile, ikakhulukati lapho khona kunemikhakha lekugcile lencintisanako.

 

Lusuku Lwekuhumusha Lwemave Emhlaba lwanga-2018 Loluhle!

 

TSHIVENDA: ḒUVHA ḼA VHUPINDULELI A DZITSHAKHA A 2018

 

Vhupinduleli: U uuwedza Vhufa ha Mvelele nga Zwifhinga zwine zwa dzulela u Shanduka

 

uvha a Vhupinduleli a Dzitshakha (ITD) ḽo rwelwa ṱari nga 1953 nga Dzangano ḽa Vhapinduleli ḽa Dzitshakha. Ḽi pembelelwa kha ḽifhasi ḽoṱhe ṅwaha muṅwe na muṅwe nga ḽa 30 Khubvumedzi, ḓuvha ḽa vhuṱambo ḽa St Jerome, vhane vha vha mutikedzi muhulwane wa vhapinduleli. Ḓuvha iḽi ḽi ṋetshedza tshikhala tsha u pembelela mushumo wa vhapinduleli, vhasiki vha maipfi, vhaḓologi na vhashumeli vha zwa luambo nga u angaredza vhe vha ḓikumedzela kha u ita uri ḽifhasi ḽi swikelelee nga u fhelisa zwikhukhulisi zwa luambo na uri hu vhe na u ḓiphina zwihulwane nga ha maṅwalwa avhuḓi. Vhuṱambo, dzisemina, dziwekishopho, dzikhoniferentsi na miṱangano ya nyambedzano zwi a fariwa u mona na ḽifhasi ḽoṱhe u itela u pembelela ITD.  

Dzangano ḽa Dzitshaka ḽa Vhapinduleli, ḽine Afrika Tshipembe ḽa vha muraḓo, ḽi ḓivhadza thero ya vhuṱambo ha u pembelela ha ṅwaha muṅwe na muṅwe, nahone thero ya naṅwaha ndi: “Vhupinduleli: u uuwedza vhufa ha mvelele nga zwifhinga zwine zwa dzulela u shanduka.” Sa musi zwo sumbedzwa nga UNESCO, vhufa ha mvelele a hu ambiwi fhedzi “mimonyumente na zwithu zwo kuvhanganywaho”. Hu katelwa vhufa ha mvelele vhu sa farei u fana na nḓivho, lutendo na mishumo ya vhathu, vhuvha na vhushaka hashu na ḽifhasi. Sa tshitshavha tsha ḽifhasi ri khou vhona tshanduko dzine dza ṱanganya mvelele dze dza vha dzo paṱulukanywa kale. Sa zwe UNESCO ya sumbedzisa zwone hafhu “ U pfesesa vhufa ha mvelele vhu sa farei ha zwitshavha zwo fhambanaho zwi thusa kha uri hu vhe na nyambedzano nga ha mvelele dzo fhambanaho na u ṱuṱuwedza u ṱhonifha mvelele dza vhaṅwe.” ITD ya 2018 yo sedzesa nga maanḓa mushumo wa vhupinduleli kha u ṱuṱuwedza u pfesesa vhufa ha mvelele vhu sa farei ha vhaṅwe u itela u ṱuṱuwedza u ṱhonifha mvelele dza vhaṅwe.

 

ITD ḽi dovha hafhu ḽa vha ḓuvha ḽo khetheaho ngauri nga ḽa 24 Shundunthule Muṱangano wa vhu 71 wa Guvhangano Nyangaredzi wa Dzitshakha Mbumbano (UN) wo tikedza Tsheo A/72/L.68, ine ya ḓo dzhiela nṱha mushumo wa vhupinduleli ha phurofeshinala kha u ṱanganya mashango, na u ṱuṱuwedza mulalo, u pfesesa na mveledziso. Tsheo yeneyo i dovha hafhu ya ḓivhadza uri 30 Khubvumedzi ḽi ḓo vha Ḓuvha ḽa Vhupinduleli ḽa Dzitshakha - ḽine ḽa ḓo pembelelwa kha netiweke ya UN nga vhuphara.

 

Iyi tsheo ya Guvhangano Nyangaredzi (UN) ndi ya ndeme vhukuma kha phurofesheni, sa izwi i tshi ḓo ḓisa tshanduko khulwane malugana na u isa nṱha tshiimo tsha phurofesheni na u i bvisa kha vhuimo he ya vha i khaho, nga maanḓa arali hu na maṅwe masia o sedzeswaho khao ane a khou pikisana nayo.

 

Ḓuvha Ḽavhuḓi ḽa Vhupinduleli ha Dzitshakha ḽa 2018!

 

XITSONGA: SIKU RA VUHUNDZULUXERI RA MATIKO YA MISAVA 2018

 

Vuhundzuluxeri: Ku tlakusa Ndzhaka ya Mfuwo eka Mikarhi ya ku Cinca

 

Siku ra Vuhundzuluxeri ra Matiko ya Misava  (ITD) ri lonciwile hi lembe ra 1953 hi Nhlangano wa  Vahundzuluxeri wa Matiko ya le Handle.  Ri tlangeriwa misava hinkwayo lembe rin'wana na rin'wana hi 30 Ndzati, siku ra nkhuvo ra ST Jerome, loyi a nga nwini wa vukwetsimi bya vahundzuluxeri. Siku ri tisa nkarhi wo xixima ntirho wa vahundzuluxeri, vatshuri va marito,  vatoloki na vatirhi va swa tindzimi hi ku angarhela lava ringetaka ku endla leswaku misava yi va ndhawu  yitsongo hi ku tshovelela mahika ya tindzimi na ku pfumelela leswaku ku tiphiniwa hi matsalwa/tibuku  hi xitalo. Swiendleko swo suma, tisemina, tiwekixopo, tikhomferense na tisimphoziyamu swa endliwa misava hinkwayo ku tlangela ITD.

Nhlangano wa Vahundzuluxeri va Matiko ya Misava, lowu Afrika Dzonga ku nga xirho, wu tivisa nkongomelo wa ntlangelo wa lembe rin'wana na rin'wana, naswona nkongomelo wa lembe leri i"Vuhundzuluxeri: ku tlakusa ndzhaka ya mfuwo eka mikarhi ya ku cinca." Tanihi leswi swi kombisiweke hi UNESCO, ndzhaka ya mfuwo a yi heli hi "timonyumente na nhlengeleto wa minchumu" .. Yi katsa ndzhaka ya mfuwo leyi nga khumbhiweku - yo fana na vutivi, swikholwakholwana, na mitolovetiso ya mayelana na vanhu, ntumbuluko, na vuxaka bya hina na misava  (https:ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003). Tanihi vaakindhawu va misava hinkwayo hi vona ku cinca loku endlaka leswaku mimfuwo leyi khale a yi hambanile yi hlangana. Tanihileswi swi kombisiweke ku ya emahlweni hi UNESCO " Ntwisiso wa ndzhaka ya mfumo leyi nga khumbhiweku ya vaaki vo hambanahambana wu pfuna hi n'wangulano wa mimfuwo, na ku khutaza ku xiximana eka tindlela tin'wana ta vutomi. . " ITD 2018 yi fungha xiyimo xa vuhundzuluxeri eka ku tlakusa no twisisa ndzhaka ya mfuwo leyi nga khumbhiweku ya van'wana ku endlela ku khutaza ku xiximana eka tindlela tin'wana ta vutomi. (http://fit-fit.org/member-information/)

 

ITD yi hundzuke yo hlawuleka hikuva hi  24 Mudyaxihi 2017 Nhlengeletano hi ku Angarhela ya  vu 71 ya Nhlangano wa Matiko(UN) yi amukerile Xiboho xa A/72/L.68,  lexi nga ta tekela enhlokweni xiyimo xa vuhundzuluxeri bya xiphurofexini  eka ku hlanganisa misava, na ku khutaza kurhula, ntwisiso na nhluvukiso. Xiboho xo fana na xona xi tiyisisa 30 Ndzati  tanihi  Siku ra Vuhundzuluxeri bya Matiko ya Misava ra UN-   ku va ri tlangeriwa eka netiweke hinkwayo ya UN.

 

Ku ya emahlweni ka Nhlengeletano ya UN swi na ntikelo wukulukumba  eka phurofexini, ku sukela loko swi ta nghenisa xandla eka ku tlakusa xiyimo xa phurofexini  na ku xi susa eka ndzilekano lowu a xi vekiwile  eka wona, ngopfungopfu loko ku ri na tindhawu tin'wana ta nkongomiso to endla  mphikizano.

 

Siku Lerinene ra Vuhundzuluxeri bya Matiko ya Misava ra 2018!

 

ISINDEBELE: ILANGA LEENTJHABATJHABA LOKUTJHUGULULA 2018

 

Ukutjhugulula: Ukuthuthukisa amaGugu wamaSiko eenKhathini eziTjhugulukako

 

Ilanga leentjhabatjhaba lokuTjhugulula ((ITD) lahlonywa ngo- 1953 yiFederetjheni yabaTjhugululi yeenTjhabatjhaba. Ligidingwa ephasini loke unyaka nonyaka ngomhlaka 30 kuKhukhulamungu, ilanga lomnyanya ka- St Jerome, omsekeli ocwengileko wabatjhugululi. Ilanga leli linikela ithuba lokuhlonipha umsebenzi wabatjhugululi, abatlamimagama, abarhumutjhi nabasebenzi ngelimi ngokupheleleko abazama ukwenza iphasi indawo encani ngokukghedlha iinqabo zelimi nokuvumela imitlolo emihle kobana ithatjelwe ngokudephileko. Iminyanya, amasemina, iimfundobandulo, amakhonferensi namasimphoziyamu abanjwa ephasini loke ukugidinga i-  ITD.

Ihlangano yeenTjhabatjhaba yabaTjhugululi , iSewula Afrika elilunga layo imemezela ummongo womgidingo wonyaka nonyaka begodu ummongo womgidingo wonyaka  lo uthi "UkuTjhugulula: ukuthuthukisa amagugu wamasiko eenkhathini ezitjhugulukako."Njengobana i- UNESCO ivezile bona amagugu wamasiko awagcini "ngeemboniso zesikhumbuzo namabuthelelo wezinto".." Afaka hlangana namagugu wamasiko angaphethekiko afana nelwazi, ikolelo nekambiso ephathelene nabantu, imvelo kanye nobudlelwano bethu nephasi loke kanye nezulu (https:ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003). Njengemiphakathi yephasi loke sibona amatjhuguluko ahlanganisa amasiko egade ahlukene esikhathini esidlulileko. I- UNESCO iragele phambili ngokuveza bona "Ukuzwisisa amagugu wamasiko angaphathekiko wemiphakathi ehlukileko kusiza ngekulumo- pendulwano hlangana nabantu bamasiko ahlukileko begodu kukhuthaza ukuhlonitjhwa kwezinye iindlela zokuphila. " I- ITD yango- 2018 itshwaya indima yokutjhugulula ekuthuthukiseni ukuzwisiswa kwamagugu wamasiko angaphathekiko wabanye kobana kukhuthazwe ukuhlonitjhwa kwezinye iindlela zokuphila. (http://fit-fit.org/member-information/)

 

I- ITD ibe ngekhetheke khulu ngombana ngomhlaka 24 kuMrhayili 2017 umHlangano Zombelele wama- 71 weenTjhaba eziBumbeneko (UN) ngokuvumelana wamukele isiQunto A/72/L.68, sokwamukela indima yomsebenzi wokutjhugulula ekuhlanganiseni amaphasi kanye nokukhuthaza ukuthula, ukuzwisisana netuthuko. Isiqunto sona leso naso simemezela umhlaka 30 kuKhukhulamungu njengeLanga le- UN leenTjhabatjhaba lokuTjhugulula - elizokugidingwa kiyo yoke inethiwege ye- UN.

 

Iragelo phambili leli lomHlangano Zombelele we- UN liqakatheke khulu kilomsebenzi, njengombana lizokwenza umnikelo omkhulu wokuragela phambili nokuphakamisa ubujamo bomsebenzi lo kanye nokuwukhupha emkhawulweni obekwe kiwo, khulu khulu nakukhona eminye imikhakha enqotjhiweko ephalisana nawo.

 

Langelihle leenTjhabatjhaba laka- 2018 lokuTjhugulula!

 

ISIXHOSA: USUKU LOGUQULO LWEHLABATHI 2018

 

Uguqulo: UkuKhuthaza amaGugu eNkcubeko kumaXesha aTshintshayo

 

USuku loGuqulo lweHlabathi (International Translation Day) (ITD) lwaziswa ngo-1953 nguMbutho weHlabathi wabaGuquli. Lubhiyozelwa kwihlabathi jikelele nyaka ngamnye ngowama-30 Septemba, usuku lomsitho luka-St Jerome, umxhasi ongcwele wabaguquli. Usuku lumele ithuba lokothulela umnqwazi umsebenzi wabaguquli, abasebenzi ngesigama, iitoliki kunye nabasebenzi ngeelwimi jikelele abazama ukwenza ihlabathi libe yindawo encinane ngokususa imiqobo yeelwimi kwaye besenza ukuba konwatyelwe ngokubanzi uncwadi olumnandi. Izihlo, iisemina, iintlanganiso zeengxoxo, iinkomfa neesimpoziyam ezinikelweyo zibanjwa kwihlabathi ngokubanzi ukubhiyozela i-ITD.

UMbutho wabaGuquli weHlabathi, lowo uMzantsi Afrika ulilungu lawo, ubhengeza umxholo kwimibhiyozo yonyaka ngamnye, kwaye umxholo walo nyaka  uthi "Uguqulo: ukukhuthaza amagugu enkcubeko kumaxesha atshintshayo." Njengoko kukhankanyiwe yi-UNESCO, amagugu enkcubeko awapheleli “kumatye ezikhumbuzo kunye nengqokelela yezinto." aquka amagugu enkcubeko angaphathekiyo afana nolwazi, iinkolelo kunye nezenzo eziphathelene nabantu, indalo kunye nobudlelwane bethu nendalo yonke (https:ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003). Njengoluntu lwehlabathi sibona utshintsho olwenza ukuba iinkcubeko ebezohlukanisiwe ngaphambili zidibane ubuso ngobuso Njengoko kukhankanywe ngokungaphaya yi-UNESCO "Ukuqondwa kwamagugu enkcubeko angaphathekiyo oluntu olwahlukeneyo kunceda ngencoko ephakathi kweenkcubeko, kwaye kukhuthaza intlonipho efana macala kwezinye iindlela zobomi.”I-ITD 2018 igxininisa indima yoguqulo ekukhuthazeni ukuqondwa kwamagugu enkcubeko angaphathekiyo abanye ukuze kukhuthazwe intlonipho efana macala kwezinye iindlela zobomi. (http://fit-fit.org/member-information/)

 

I-ITD iye yakhetheka nangakumbi kuba ngowama-24 Meyi  2017 iSeshoni yoku-1 yeNdlu yoWiso-mthetho Jikelele yeZizwe eziManyeneyo (United Nations) (UN)  ngamxhelo mnye yamkela iSigqibo A/72/L.68, esiza kunakana indima yoguqulo olunobugcisa ekudibaniseni ihlabathi, kunye nokwamkela uxolo, ukuqonda nophuhliso. Kwa esi sigqibo sinye kananjalo sibhengeza owama-30 Septemba ukuba ibe luSuku loGuqulo lweHlabathi lwe-UN - oluza kubhiyozelwa kuthungelwano lwe-UN xa lulonke.

 

Le ntshukumo yeNdlu yoWiso-mthetho Jikelele ye-UN ibaluleke kakhulu kumsebenzi, ukususela ekubeni iza kuba negalelo elikhulu ukuphakamisa ngokungaphaya isimo somsebenzi kunye nokuwususa kumda obekwe kuwo, ingakumbi xa kukho eminye imimandla yojoliso enokhuphiswano. 

 

USuku oluMnandi loGuqulo lweHlabathi luka-2018!

 

AFRIKAANS: INTERNASIONALE VERTAALDAG 2018

 

Vertaling: Bevorder kulturele erfenis in veranderende tye

 

Internasionale Vertaaldag (IVD) is in 1953 deur die Internasionale Federasie van Vertalers ingestel. Dit word elke jaar wêreldwyd op 30 September, die feesdag van Hiëronimus (die beskermheer van vertalers), gevier. Die dag bied geleentheid vir huldeblyke oor die werk van vertalers, terminoloë, tolke en taalpraktisyns in die algemeen wat daarna streef om die wêreld 'n effe kleiner plek te maak deur taalhindernisse te oorkom en toe te laat dat grootse letterkunde wyer geniet kan word. Byeenkomste, seminare, werkwinkels, konferensies en simposia word wêreldwyd gehou met die doel om IVD te vier.

Die Internasionale Federasie van Vertalers, waarvan Suid-Afrika 'n lid is, kies elke jaar 'n tema vir die feesvieringe, en vanjaar se tema is "Vertaling: Bevorder kulturele erfenis in veranderende tye". Kulturele erfenis eindig nie by "monumente en versamelings van objekte" nie, soos Unesco aandui. Dit sluit ook die ontasbare kulturele erfenis in, soos die kennis, oortuigings en praktyke rakende mense, die natuur en ons verhouding met die heelal (https:ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003). Ons, 'n globale gemeenskap, sien veranderinge wat daartoe lei dat voorheen geskeide kultuurgroepe van aangesig tot aangesig ontmoet. Soos Unesco verder aandui: "'n Begrip van die ontasbare kulturele erfenis van verskillende gemeenskappe help met interkulturele gesprekvoering en moedig wedersydse respek vir ander leefwyses aan." IVD 2018 lê nadruk op die funksie van vertaling om begrip te bevorder vir die ontasbare kulturele erfenis van ander ten einde wedersydse respek vir ander leefwyses aan te moedig. (http://fit-fit.org/member-information/)

Die IVD het selfs meer besonders geword, want die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies (VN) het op sy 71ste sitting eenparig Resolusie A/72/L.68 aangeneem wat die funksie erken van beroepsvertaling om wêrelde te verbind en vrede, begrip en ontwikkeling te kweek. Dieselfde resolusie het 30 September ook verklaar as die VN se Internasionale Vertaaldag wat deur die hele VN-netwerk gevier word.

 

Hierdie stap deur die VN se Algemene Vergadering is vir die vertaalberoep van besondere belang omdat dit 'n groot bydrae lewer om die beroep weg te lei van die buiterand waar dit geleë was en sy status verder te verhoog, veral terwyl daar ander mededingende fokusgebiede is.

 

Gelukkige Internasionale Vertaaldag 2018!